สถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37
จำนวน 112 สถาบัน ทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์
จังหวัด
1.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
รศ.ดร.ธนิต ธงทอง
02-2187059
2.
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
ผศ.ดร.อัมภารัชฎ์ วิเศษสมิต
081 8421418
3.
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล
01-4982710
4.
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
ผศ.ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์
045283773-2
กรุงเทพมหานคร
5.
มหาวิทยาลัยเกริก
นายพลวัฒน์ เร่งรีบ
081-9092375
6.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง
081-9185926
7.
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
กรุงเทพมหานคร
นายสมเดช โอบอ้อม
085-7106742
8.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
นายสุชาติ สีสังข์
089-7842960
9.
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
อาจารย์พรทิพย์ กวินสุพร
034-229480
10.
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
นายกฤษณะ ดาราเรือง
0-9706-1688
เชียงใหม่
11.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ
081-8859416
กรุงเทพมหานคร
12.
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
นายวันชัย เจียไพบูลย์
0866697482
13.
มหาวิทยาลัยทักษิณ
สงขลา
รศ.น้อม สังข์ทอง
01-8981689
14.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
นายยุทธศักดิ์ รุ่งเรืองพลางกูร
024708095
15.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กรุงเทพมหานคร
นายสันติ อัตถไพศาล
08-16284-4996
16.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นายสมคิด อย่าลืมญาติ
08-1903-1249
17.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
ผศ.บุญเชิญ ดิษสมาน
0 2526 5675, 0 9899 9674
18.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ชลบุรี
นายสมบูรณ์ หมุนแก้ว
0819407010
19.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปทุมธานี
นายสมภพ เพชรรัตน์
0818135744
20.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กรุงเทพมหานคร
นายอดิศักดิ์ โตเลิศมงคล
0-1832-7094
21.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่
ผศ.ธวัชชัย พึ่งธรรม
-
22.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตร์จารย์สมเกียรติ อินทรักษ์
081-7388234
23.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พระนครศรีอยุธยา
รศ.สหายพล มีชูนึก
081-828-9234
24.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย ต.ศิริวัฒนา
081-7900215
25.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นครราชสีมา
นายวีรวัชร์ ทองยอดดี
081-9761148
26.
มหาวิทยาลัยธนบุรี
นายอนุพงษ์ อินฟ้าแสง
08-1480-6136
27.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
นายสมบัติ แก้วปกาศิต
02-5644425
28.
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กรุงเทพมหานคร
นายสุรินทร์ รอดเมือง
081 - 7355773
29.
มหาวิทยาลัยนครพนม
นครพนม
นายประยูร เทพพิทักษ์ศักดิ์
0818733020
30.
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
นราธิวาส
นายสุรวุฒิ วัฑฒนายน
0818975191
31.
มหาวิทยาลัยนเรศวร
พิษณุโลก
ว่าที่ ร.ต.ชยาศิษย์ คำสายพรม
08-6587-4590
32.
มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
เชียงใหม่
นางมณีวรรณ ชลัย
01-9511433
33.
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
เพชรบุรี
ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ
027694000
34.
มหาวิทยาลัยบูรพา
ชลบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา ไทยก้าว
081-842-0500
35.
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ปทุมธานี
นายวิบูลย์ พุ่มพูลสวัสดิ์
081-8058005
36.
มหาวิทยาลัยพายัพ
เชียงใหม่
นายชวาล มาลีหอม
081-4737161
37.
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
เชียงใหม่
นายอนุรักษ์ ศรีชัยวิทย์
085-7164320
38.
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่น
นายวรวิช โกวิทยากร
01-5448574
39.
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิน บุตรดีสุวรรณ
043-754388
40.
มหาวิทยาลัยมหิดล
กรุงเทพมหานคร
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อรรถ นานา
-
41.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงใหม่
นายพิจักษณ์ อนุสรณ์รัชดา
081-3872377
42.
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เชียงใหม่เ
รองศาสตราจารย์ น.อ.ยุทธนา ตระหง่าน
08-1611-5459
43.
มหาวิทยาลัยรังสิต
ปทุมธานี
นางจันทบุรี หิมเวช
02997-2222 ต่อ 3330
44.
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
กรุงเทพมหานคร
นายวราวุธ สุมน
0819856652
45.
มหาวิทยาลัยราชธานี
นายโกเมศ ลวดทอง
06-7206651
46.
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
นายชัยวัฒน์ หาดรื่น
081-3571191
47.
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
กำแพงเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่อเกียรติ วิทยรัตน์
0899615565
48.
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลมณี ศรีบุญ
084-0740707
49.
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ชัยภูมิ
นางกัญญรัตน์ กล่ำชัย
01-9671219
50.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
นายวรสฤษฎิ์ ปิงเมือง
0818845505
51.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์
08-1993-3057
52.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ลพบุรี
นายศราวุธ เสียงแจ่ม
-
53.
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
นายยิ่งศักดิ์ เพชรนิล
0817341301
54.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นครปฐม
นายชูชีพ คงมีชนม์
0819427441
55.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นครราชสีมา
นางสาวสุนทรี ศิริอังกูร
0818786174
56.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ผศ.จันทรา ทองสมัคร
081-4054511
57.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
นครสวรรค์
ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน
0851556673
58.
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
นายสายัณ พุทธลา
0-9893-3042
59.
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม ช่วยพนัง
08-1654-0877
60.
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
นายสุนทร โภชฌงค์
081-9444837
61.
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พิษณุโลก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร ไชยเมือง
01-9716572
62.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เพชรบุรี
รองศาสตราจารย์ยศ ธีระเดชพงศ์
081-8564394
63.
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ภูเก็ต
รองศาสตราจารย์สมชาย สกุลทัพ
081-9705309
64.
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์  ภูศรี 
-
65.
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ยะลา
ผศ.จารุณี เซี่ยงเห็น
0818983681
66.
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต อุบลเลิศ
081 380 3898
67.
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ฉะเชิงเทรา
นายอัครชัย เรืองวุฒิ
-
68.
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
จันทบุรี
ผศ.วีระวัฒน์ พัฒนกุลชัย
0895449435
69.
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ลำปาง
นายแวอีเลียส บินโซดาโอะ
08-1530-2611
70.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เลย
นายนพรัตน์  พันธุวาปี 
0844207759
71.
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
ปทุมธานี
ว่าที่ ร.ต.อดุลย์ วิวัฒนปฐพี
089-1139876
72.
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ผศ.กนก โตสุรัตน์
081-8763554
73.
หาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สกลนคร
นายประสิทธิ์ คะเลรัมย์
08-1965-9683
74.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สงขลา
นางสาวนิตยา ธัญญพาณิชย์
098701581
75.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร
รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว
022445191
76.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
รองศาสตราจารย์ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช
022432240
77.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรินทร์ สุขกรี
0897282681
78.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สุรินทร์
รศ.ธงชัย วงศ์เสนา
089-8449272
79.
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ราชบุรี
ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์
08-1852-6475
80.
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อุดรธานี
ผศ.วงศ์วีระ วรรณพงศ์
01-7682094
81.
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
ผศ.ศศิพร สุดใจ
081-3797764
82.
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ ขัมภรัตน์
08-6648-3919
83.
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
อาจารย์สมหมาย สุระชัย
089-9677544
84.
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
นครราชสีมา
อาจารย์ปราณี วงษ์ชวลิตกุล
044203778
85.
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นครศรีธรรมราช
นายปิยวัชน์ คงอินทร์
08-3190-4570
86.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรุงเทพมหานคร
อาจารย์ ดร.วาณี อรรจน์สาธิต
086-556-5735
87.
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กรุงเทพมหานคร
นายสุชาติ สาระผล
09-9267974
88.
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กรุงเทพมหานคร
รองศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ
08-1922-6036
89.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สงขลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. นิวัติ แก้วประดับ
074 282813
90.
มหาวิทยาลัยสยาม
กรุงเทพมหานคร
ศ.ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี
02 4570068 ต่อ 5333
91.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรุงเทพมหานคร
รองศาสตราจารย์ ดร.วศินา จันทรศิริ
081-8166505
92.
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กรุงเทพมหานคร
อาจารย์ปิยะรัตน์ พิพิธวณิชธรรม
02-6976902
93.
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กรุงเทพมหานคร
นายฉลอง แขวงอินทร์
0898957176
94.
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
สงขลา
อาจารย์จิราภรณ์ บัวเพ็ชร
081-9593017
95.
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กรุงเทพมหานคร
อาจารย์ชูเกียรติ เกียรติธีรรัตน์
081-5625658
96.
มหาวิทยาลัยอีสาน
นายวิรัช โคตรโสภา
0874900932
97.
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
นายไท แสงเทียน
081-0758816
98.
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
กรุงเทพมหานคร
ผศ.ชาญชัย ชื่นอารมย์
0814248303
99.
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
กรุงเทพมหานคร
ดร.ธีรยุทธ รุ่งเรือง
0818703935
100.
วิทยาลัยดุสิตธานี
กรุงเทพมหานคร
นายอรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร
0-2361-7811-3
101.
วิทยาลัยทองสุข
กรุงเทพมหานคร
นายฉัตรชัย จงจินต์วิสุทธิ์
081-9047856
102.
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
นครศรีธรรมราช
นายนันทวุฒิ วงศ์เมฆ
0-7553-8030 ต่อ 104
103.
วิทยาลัยนครราชสีมา
นครราชสีมา
ร.อ.นพ.ศรัณย์ อินทกุล
01-8267522
104.
วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
นางมารยาท นันทแพศย์
02-9727200 ต่อ 190 , 146
105.
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
ขอนแก่น
ผศ.สุกิจจา จันทะชุม
-
106.
วิทยาลัยรัชต์ภาคย์
กรุงเทพมหานคร
อาจารย์ธีรพงษ์ มณีโชติ
086-0080434
107.
วิทยาลัยราชพฤกษ์
นนทบุรี
นายเกียรติพงษ์ พันชนะ
024326100
108.
สถาบันการพลศึกษา
กรุงเทพมหานคร
นายสมพงษ์ ชาตะวิถี
018797533
109.
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
นายสุรวัชร ยิ่งสวัสดิ์
083 - 717 -0594
110.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
ผศ.ดร.จินดา เจริญพรพาณิชย์
-
111.
สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
พระนครศรีอยุธยา
ดร.มัฆวาฬ สุวรรณเรือง
081-9051300
112 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา    
       
   
 
Created and Design by :   หน่วยพัฒนาเว็บ การผลิตสื่อและการจัดการองค์ความรู้
งานวิเคราะห์พัฒนาระบบ  สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์