รายงานผลการติดตั้งระบบโทรศัพท์
การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 "แม่โดมเกมส์"
ลำดับที่
หน่วยงาน
สถานที่
โทรศัพท์สายภายใน
โทรศัพท์สายตรง
1.
ห้อง Press Center
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์
- ฝ่ายรายงานผลกีฬา
Main Stadium
1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562
Fax 02- 564-4493
  ห้อง B06 ศูนย์รายงานผล  
1525, 1524, 1527, 1528, 1529
-
  ห้อง B12 ห้อง Website   1522, 1523  
  ห้อง B13 ห้อง Network   1563, 1564  
  ห้อง B14 ห้องทำบัตร   1520, 1521  
2.
กีฬาบาสเกตบอล
Gymnasium 1 Hall 1
1685, 1686, 1687, 1688, 1689
 
3.
กีฬาครอสเวิร์ด
อาคารเดือนบุนนาค
1499
 
4.
กีฬาเทเบิลเทนนิส
อาคารอินเตอร์โซน
2808
 
5.
กีฬาแบดมินตัน
Gymnasium 4
1678, 1679, 1680, 1681
 
6.
กีฬาวอลเลย์บอล
Gymnasium 5
1674, 1675, 1676, 1677
 
7.
กีฬาเซปัคตะกร้อ
Gymnasium 6
1671, 1672, 1673, 1674
 
8.
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มธ .
ข้าง Gymnasium 7
1533, 1534
 
9.
สนามกีฬาดาบไทย
ข้าง Gymnasium 7
1531, 1532
 
10.
สนามเทนนิส ข้าง Gymnasium 7
1682
 
11.
สนามรักบี้ฟุตบอล ข้างอาคาร
คณะสถาปัตยกรรม และผังเมือง
1683, 1684  
12.
กีฬาเทควันโด
Gymnasium 2
1690, 1691, 1692
 
13.
กีฬายูโด
Gymnasium 2
1693, 1694, 1650
 
14.
กีฬาคาราเต้โด
Gymnasium 2
1651, 1652, 1653
 
15.
ศูนย์รักษาความปลอดภัย
Main Stadium
1535, 1536
 
   
หมายเหตุ :
วิธีการใช้โทรศัพท์
 
  • โทรออกภายนอกหรือส่ง FAX กดตัด 00 ตามด้วยหมายเลข 02-XXXXXXX
  • โทรภายในและการส่ง FAX ภายใน กดเลขหมาย 4 หลักได้เลย
  *  แจ้งหมายเลข สำหรับติดต่อ + รับ FAX ภายนอก 02 - 564-4444 ต่อเลขหมายภายในที่ใช้ 4 หลัก
 
Created and Design by :   หน่วยพัฒนาเว็บ การผลิตสื่อและการจัดการองค์ความรู้
งานวิเคราะห์พัฒนาระบบ  สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์