บริการฝ่ายแพทย์และพยาบาล
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 “แม่โดมเกมส์”
 
1.
จัดศูนย์บริการตรวจรักษาพยาบาล นักศึกษาและเจ้าหน้าที่กีฬาทุกสถาบัน
 
สถานที่ คลินิกตรวจโรคนอกเวลา หน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อาคารกิตติวัฒนา
เวลาบริการ วันที่ 22-30 มกราคม 2553
  บริการตรวจ,  รักษาโรคทั่วไปและภาวะฉุกเฉิน โดยทีมแพทย์ เวลา 08.00-20.00 น. (หลัง 20.00 น. บริการ ณ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน)
  บริการ   ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บของนักกีฬา
  บริการ  รถพยาบาลฉุกเฉิน รับ-ส่งผู้บาดเจ็บภายในศูนย์กีฬา 24 ชั่วโมง
  บริการ   ตรวจสุขภาพนักกีฬา, มวย, ยูโด ก่อนการแข่งขัน
2.
บริการหน่วยปฐมพยาบาลประจำสนามกีฬา ตลอดการแข่งขัน
3.
โปรดแสดงบัตรประจำตัวนักกีฬา (ID Card) ทุกครั้ง เมื่อรับบริการ
4.
แต่ละสถาบัน รับผิดชอบค่าใช้จ่าย กรณีไม่ใช่บาดเจ็บจากการกีฬา
 
หมายเลขโทรศัพท์ ศูนย์บริการฝ่ายแพทย์ฯ 02-926-9021 (08.00-20.00 น.) 02-926-9042-5 (หลัง 20.00 น.)
- หมายเลขโทรศัพท์ รถพยาบาลฉุกเฉิน 02-926-9158
- หมายเลขศูนย์วิทยุสื่อสาร 245 MHz (CH74)
- รายชื่อผู้ประสานงาน
-   คุณสุพาภรณ์ จินะการ    084-916-2894, 9042-5
-   คุณสมลักษณ์ รุ่งแสง 087-067-5045, 9351, 9334-5
 
 
 
 
Created and Design by :   หน่วยพัฒนาเว็บ การผลิตสื่อและการจัดการองค์ความรู้
งานวิเคราะห์พัฒนาระบบ  สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์