รายละเอียดห้องพักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ งานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37
ลำดับ
ชื่อหอพัก
ราคา/คืน
จำนวนคน
หมายเหตุ
1
หอพัก (ห้องพัดลม)
800 บาท/คน/เกมส์
พัก 4 คน
ห้องน้ำรวม
2.
หอพัก (ห้องปรับอากาศ)
1,500 บาท/คน/เกมส์
พัก 4 คน
ห้องน้ำรวม
3.
ห้องพักศูนย์บริการการกีฬา
600 บาท/คน/เกมส์
พัก 1 คน
ห้องน้ำรวม 15 คนขึ้นไป
4.
อาคาร D1
700 บาท/ห้อง/คืน
พัก 2 คน
 
5.
อาคารทียูโดม
800 บาท /ห้อง/คืน
พัก 2 คน
 
1,000 บาท/ห้อง/คืน
พัก 3 คน
ไม่มีเตียงเสริม
6.
ยิมเนเซี่ยน 1
600 บาท/คน/เกมส์
ที่พักรวม
 
7.
หอพักยูงทอง
600 บาท/คน/เกมส์
ที่พักรวม
 
8.
คณะวิศวกรรมศาสตร์
600 บาท/คน/เกมส์
ที่พักรวม
 

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2553 เวลา 11.20 น.
 
 
 
Created and Design by :   หน่วยพัฒนาเว็บ การผลิตสื่อและการจัดการองค์ความรู้
งานวิเคราะห์พัฒนาระบบ  สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์