บริการด้านกิจกรรมและนันทนาการ  
บริการที่พักนักกีฬา
บริการรถรับ-ส่ง    
 
รถบริการจากภายนอกเข้ามาภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 
รถโดยสารประจำทาง
รถตู้โดยสารปรับอากาศ
รถบริการภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 
รถรับ – ส่ง นักศึกษา บุคลากรภายในศูนย์รังสิต ( รถก๊าซ NGV )
รถสองแถวบริการรับ – ส่ง นักศึกษา บุคลากรภายในศูนย์รังสิต
  (ค่าโดยสาร 4 บาทตลอดสาย หลังเวลา 21.00 น. เก็บค่าโดยสาร 5 บาท ตลอดสาย )
บริการฝ่ายแพทย์ และพยาบาล
รักษาความปลอดภัยและจราจร
การให้บริการฝ่ายโทรศัพท์
การควบคุมและพิสูจน์สารต้องห้าม
ศูนย์สื่อมวลชน
   
 
Created and Design by :   หน่วยพัฒนาเว็บ การผลิตสื่อและการจัดการองค์ความรู้
งานวิเคราะห์พัฒนาระบบ  สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์