ผลการประกวดออกแบบโปสเตอร์ “แม่โดมเกมส์”
          ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดให้มีการประกวดออกแบบโปสเตอร์ “แม่โดมเกมส์” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 “แม่โดมเกมส์” บัดนี้ การประกวดได้เสร็จสิ้นแล้วและมีผลงานการประกวดออกแบบโปสเตอร์ “แม่โดมเกมส์” ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวหทัยธร บุญพร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในผลงานที่ชื่อว่า Dome for Unity ซึ่งมีแนวคิดการออกแบบ ที่สื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวของสังคม โดยใช้กีฬาเป็นจุดเชื่อมโยงคนที่ต่างความคิดกันให้สามารถมีความเข้าใจและอยู่ร่วมกันในสังคมไทยได้ โดยมีรายละเอียดในการออกแบบ ดังนี้
โทนสี
          ใช้โทนสีเขียว สีแดง และสีเหลืองเป็นหลัก สีเขียวเป็นสีของแมสคอต (Mascot) คือนกปรีดี ส่วนสีพื้นของโปสเตอร์ มี 2 สี คือ ด้านบนเป็นโทนสีเหลือง ด้านล่างเป็นโทนสีแดง ซึ่งเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 “แม่โดมเกมส์
ฉากหลัง
          ใช้เป็นลวดลายโดมธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อันเก่าแก่ของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ที่ประชาชนรู้จักเป็นอย่างดี
รูปนกปรีดีและนักกีฬาสีขาว
          แถบเส้นโทนสีเขียวจำนวน 6 แถบ สื่อถึงภาคทั้ง 6 ของประเทศไทยที่ผู้คนมาจากหลากหลายสถานที่ เพื่อมาร่วมงานแม่โดมเกมส์ครั้งนี้ ทางเดินจากนกปรีดีลากเชื่อมลงมาถึงกลุ่มนักกีฬาเชื่อมต่อลงไปยังชื่อของงาน คือ “แม่โดมเกมส์” สื่อว่านกปรีดีเป็นสัตว์นำโชคให้แก่งานกีฬาครั้งนี้เป็นไปอย่างสำเร็จลุล่วงด้วยดี ส่วนรูปนักกีฬาใช้สีขาว สื่อให้เห็นถึงการแข่งขันกีฬาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ไม่มีพิษภัยเหมาะแก่ทุกคน และตรงกลางใส่คำขวัญของงานแม่โดมเกมส์ คือ Sports for Unity We all are Thai โดยใช้วงแหวนสีโทนส้มตรงกลาง เพื่อสื่อถึงความกลมเกลียวและเป็นหนึ่งเดียวกันของผู้คนในสังคม
          ผู้สนใจสามารถดูผลงานที่ชนะเลิศการประกวดได้ที่ www.tu.ac.th และ www.maedomegames2553.tu.ac.th ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะนำผลงานที่ชนะเลิศไปผลิต สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ โดยสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เพื่อความเหมาะสมต่อไป.
 
 
Create and Design by :   หน่วยผลิตสื่อเว็บเพจ 
งานวิเคราะห์พัฒนาระบบ  สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์