สัญลักษณ์นำโชค (Mascot)
ตราสัญลักษณ์ของการแข่งขัน (Official Logo)
โปสเตอร์
ป้ายประชาสัมพันธ์
เพลง 
  Download  ชื่อเพลง : หนึ่งชัยชนะ
 
Created and Design by :   หน่วยพัฒนาเว็บ การผลิตสื่อและการจัดการองค์ความรู้
งานวิเคราะห์พัฒนาระบบ  สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์