ประมวลภาพกีฬาดาบสากล ประจำวันที่ 28 มกราคม 2553fencing_00001.JPG

fencing_00017.JPG

fencing_0002.JPG

fencing_00020.JPG

fencing_00028.JPG

fencing_00030.JPG

fencing_00031.JPG

fencing_00036.JPG

fencing_00039.JPG

fencing_00040.JPG

fencing_00041.JPG

fencing_00047.JPG

fencing_00051.JPG

fencing_00053.JPG

fencing_00066.JPG

fencing_00068.JPG

fencing_00074.JPG

fencing_00087.JPG

fencing_00092.JPG

fencing_00099.JPG

fencing_00113.JPG

fencing_00116.JPG

fencing_0012.JPG

fencing_0013.JPG

fencing_00134.JPG

fencing_00136.JPG

fencing_00148.JPG

fencing_00170.JPG

fencing_0019.JPG

fencing_00193.JPG

fencing_00203.JPG

fencing_00219.JPG

fencing_00237.JPG

fencing_0024.JPG

fencing_00240.JPG

fencing_0025.JPG

fencing_00265.JPG

fencing_00271.JPG

fencing_00293.JPG

fencing_00307.JPG

fencing_00362.JPG

fencing_00366.JPG

fencing_00372.JPG

fencing_00373.JPG

fencing_0047.JPG

fencing_0049.JPG