ประมวลภาพกีฬาผู้พิการทางสายตา ประจำวันที่ 22 มกราคม 2553seeingdis_0171.JPG

seeingdis_0175.JPG

seeingdis_0177.JPG

seeingdis_0178.JPG

seeingdis_0179.JPG

seeingdis_0180.JPG

seeingdis_0181.JPG

seeingdis_0182.JPG

seeingdis_0183.JPG

seeingdis_0185.JPG

seeingdis_0186.JPG

seeingdis_0191.JPG

seeingdis_0192.JPG

seeingdis_0193.JPG

seeingdis_0194.JPG

seeingdis_0195.JPG

seeingdis_0196.JPG

seeingdis_0197.JPG

seeingdis_0198.JPG

seeingdis_0199.JPG

seeingdis_0200.JPG

seeingdis_0201.JPG

seeingdis_0202.JPG

seeingdis_0203.JPG

seeingdis_0204.JPG

seeingdis_0205.JPG

seeingdis_0207.JPG

seeingdis_0208.JPG

seeingdis_0209.JPG

seeingdis_0215.JPG

seeingdis_0216.JPG

seeingdis_0217.JPG

seeingdis_0218.JPG

seeingdis_0219.JPG

seeingdis_0220.JPG

seeingdis_0224.JPG

seeingdis_0225.JPG

seeingdis_0226.JPG

seeingdis_0227.JPG

seeingdis_0228.JPG

seeingdis_0229.JPG

seeingdis_0240.JPG

seeingdis_0241.JPG

seeingdis_0242.JPG

seeingdis_0243.JPG

seeingdis_0244.JPG

seeingdis_0245.JPG

seeingdis_0246.JPG

seeingdis_0247.JPG

seeingdis_0248.JPG

seeingdis_0249.JPG

seeingdis_0250.JPG

seeingdis_0251.JPG

seeingdis_0252.JPG

seeingdis_0253.JPG

seeingdis_0254.JPG

seeingdis_0255.JPG

seeingdis_0256.JPG

seeingdis_0257.JPG

seeingdis_0258.JPG

seeingdis_0259.JPG

seeingdis_0260.JPG