ประมวลภาพกีฬาคาราเต้ - โด ประจำวันที่ 22 มกราคมkarate_do_00038.jpg

karate_do_00041.jpg

karate_do_00099.jpg

karate_do_00102.jpg

karate_do_00104.jpg

karate_do_00108.jpg

karate_do_00109.jpg

karate_do_00138.jpg

karate_do_00140.jpg

karate_do_00152.jpg

karate_do_00397.jpg

karate_do_00429.jpg

karate_do_00432.jpg

karate_do_00447.jpg

karate_do_00451.jpg

karate_do_00452.jpg

karate_do_00453.jpg

karate_do_00456.jpg

karate_do_00463.jpg

karate_do_00484.jpg

karate_do_00489.jpg