ติดต่อฝ่ายรายงานผล
ฝ่ายรายงานผล
ชื่อผู้ติดต่อ
โทรศัพท์
จัดทำบัตร คุณปัญชลี โชติคุต
โทร 089-818-7590
ผลการแข่งขัน คุณนิรัช ร่มเย็น
โทร. 089-818-7590
รหัส Wi-Fi คุณรุ่งศักดิ์ พรหมแย้ม
โทร. 081-499-0021
Website คุณนวลฉาย เอี่ยมรักษา
โทร.089-767-5969
ระบบเครือข่าย คุณอดิศร เอี่ยมสะอาด
โทร.081-174-2689
   
แบบฟอร์มขอทำบัตรประจำตัวการจัด การแข่งขันกีฬา      
 
   
   
   
 
Created and Design by :   หน่วยพัฒนาเว็บ การผลิตสื่อและการจัดการองค์ความรู้
งานวิเคราะห์พัฒนาระบบ  สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์