แจ้งเบอร์โทรศัพท์สำคัญภายในศูนย์ข่าว (Press Center) ในการแข่งขันกีฬาแม่โดมเกมส์
                    คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 “แม่โดมเกมส์” ขอแจ้งเบอร์โทรศัพท์สำคัญติดต่อภายในศูนย์ข่าว (Press Center) ซึ่งใช้ในระหว่างการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 “แม่โดมเกมส์” ในระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2553 ดังนี้
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ “แม่โดมเกมส์”
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
โทร. 02-564-4440 – 79
ต่อ 1559-1560
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 82 - 1559 -1560
โทรสาร 02-564-4440-79 ต่อ 1560
โทร. 02-564-4440 – 79
ต่อ 1557, 1558
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 82-1557,1558
โทรสาร 02-564-4493
ห้องปฏิบัติการสื่อมวลชน
ฝ่ายรายงานผล
โทร. 02-564-4440 – 79
ต่อ 1552-1556, 1561
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 82-1552-1556,1561
โทร. 02-564-4440 – 79
ต่อ 1550, 1562
(เบอร์โทรศัพท์ภายใน 82-1550,1562
                    คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
 
 
Created and Design by :   หน่วยพัฒนาเว็บ การผลิตสื่อและการจัดการองค์ความรู้
งานวิเคราะห์พัฒนาระบบ  สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์