แจ้งเบอร์โทรศัพท์สำคัญภายในศูนย์ข่าว (Press Center)
รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ชนิดกีฬาต่าง ๆ   (ประธาน และเลขานุการ ทุกชนิดกีฬา)
รวมรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายต่าง ๆ   
คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ฝ่ายพิธีการต้อนรับและเหรียญรางวัล
ฝ่ายอาสาสมัคร
ฝ่ายสวัสดิการ
ฝ่ายศิลปกรรม
ฝ่ายแพทย์และอนามัย
ฝ่ายสิทธิประโยชน์
ฝ่ายการเงินและงบประมาณและพัสดุ
ฝ่ายนันทนาการและศิลปวัฒนธรรม  
ฝ่ายสถานที่พัก นักกีฬาและเจ้าหน้าที่
ฝ่ายสถานที่ รักษาความปลอดภัยและยานพาหนะ
คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด - ปิด
ฝ่ายรายงานผลกีฬาและสถิติการแข่งขัน  
ฝ่ายประชาสัมพันธ์   
ฝ่ายจัดประชุมวิชาการ
ฝ่ายเทคนิคกีฬา
   
 
Created and Design by :   หน่วยพัฒนาเว็บ การผลิตสื่อและการจัดการองค์ความรู้
งานวิเคราะห์พัฒนาระบบ  สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์